Hemmerik WOZ Service      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Over ons  AV  Colofon

 

 

Voorbeeld zoekvragen.

Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan van zoekvragen die zijn gebouwd om te ondersteunen in de kwaliteit en/of volledigheid van zaken. Om u vast een idee te geven van wat mogelijk is. En de lijst groeit dag na dag....

 

onderwerp rapportage
Aanslagkohier Controle PRF ozb-aanslagen zonder WOZ (2008)
Aanslagkohier Inhoud / aanslagregels per kohier
Aanslagkohier Overzicht vastgestelde Kohieren  (per kohier per aanslagsoort)
Aanslagkohier Overzicht vastgestelde Kohieren (per kohier)
Aanslagkohier Resultaat kohier
Aanslagkohier Tellingen aanslagbiljetten per kohierrun (parameter: kohierrunnr)
Aanslagkohier Tellingen aanslagbiljetten per PROEFkohierrun (parameter: kohierrunnr)
Aanslagkohier Tellingen totalen aanslagregels per heffingsoortcode per kohierrun (parameter: kohierrunnr)
Accountantscontrole Afgehandelde WOZ-bezwaren
Accountantscontrole Leegstandlijst
Accountantscontrole Niet woningen zonder grondslag OZBG
Accountantscontrole Objecten zonder actieve kadastrale relatie
Accountantscontrole Objecten zonder eigenaar
Accountantscontrole Openstaande posten
Accountantscontrole Openstaande WOZ-bezwaren
Accountantscontrole Overzicht wel/niet beschikte objecten
Accountantscontrole Selectie van volledigheid heffingen
Accountantscontrole Standenregister
Accountantscontrole Verschil oppervlakte grond en toegekende oppervlakte
Accountantscontrole Volledigheid diftar 2009-1
Accountantscontrole WOZ-objecten zonder grondslag OZBE
Adressen Adressen die nog aan beindigde gemeente zitten
Adressen Adressen in gemeente
Adressen Adressen zonder wijk of buurtcode (leeg = goed)
Adressen Straatnamen
Adressen Straatnamen met post4code buurt en wijk
Bouwvergunningen In GouwIT geregistreerde bouwvergunningen vanaf 1-1-2006
Diftar Aanslagen opgelegd / ingevoerd via Nota's 
Diftar Aantal adressen met een container per situatiedatum
Diftar Adressen met dubbele legingen (combinatie van eenheden per dag komt meer dan 1 keer voor)
Diftar Alle containers op een situatiedatum per adres
Diftar Alle Restafval containers op een situatiedatum per adres
Diftar Ledingingen per WEEK per WOZobject per Periode
Diftar Ledingingen per WEEK per WOZobject per Periode (incl. nog niet geconverteerd)
Diftar Niet opgelegd door leegstand per kohier
Diftar Nog niet opgelegd Diftar 2008-1 en 2
Diftar Nog niet opgelegd Diftar 2009-1
Diftar Nog niet opgelegde aanslagen vanaf 30/6/2007
Diftar Objecten met GFT zonder Restafval (zou niet voor moeten mogen komen)
Diftar Overzicht ingelezen bestanden
Diftar Overzicht kilo;s per dag (dagoverzicht)
Diftar Overzicht kilo's per dag (jaaroverzicht)
Enota record 10
Enota record 20
Info voor andere afdelingen BOWOTO -- objectcyclus van (mogelijke) woonboerderijen
Info voor andere afdelingen BOWOTO -- woningen van voor 1959 tbv woningverbering in 4 dorpen
Info voor andere afdelingen Brandweer - tbv brandweerzorgcode
Info voor andere afdelingen Heerko Koops - inhoud en bouwjaar van woningen met naw gegevens
Info voor andere afdelingen Pieter van Dijk - overzicht woz-waarde - belanghebbenden per object
Journaal naar FBS via E-transactions FBS via E-transactions
Journaal naar FBS via E-transactions Journaalposten per journaalrun
Kadaster Actieve WOZ-objecten zonder actieve eigenaar
Kadaster Alle LOS objecten (uitgezonderd ongebouwd)
Kadaster Beeindigde WOZ-LOS objecten met nog actieve kadastrale relatie
Kadaster Beoordelingsprotocol volledigheid WOZ-administratie
Kadaster Meergezinswoningen zonder SWO
Kadaster Niet aan een object gekoppelde Percelen (leeg is goed)
Kadaster Objecten met meerdere hoofdpercelen
Kadaster Objecten zonder actieve kadastrale relatie
Kadaster Objecten zonder hoofdperceel (bij 1 actieve kadastrale relatie)
Kadaster Objecten zonder toegekende oppervlakte
Kadaster Overzicht percelen per eigenaar
Kadaster Signaallijst verkochte Niet Woningen met gewijzigde toegekende oppervlakte
Kadaster Totale oppervlakte betrokken in WOZ
Kadaster Verhouding Gehele Percelen versus Deelpercelen in Vastgoed en Belastingen
Kadaster Verschil grond in Gouw Kadaster - Gouw Belastingen - Toegekende oppervlakte
Kadaster Verschil meegetaxeerde oppervlakte versus som grond op taxatiekaart 2010
Kadaster Verschil oppervlakte grond - som toegekende oppervlakte (per perceel en object)
Kadaster Verschil oppervlakte grond - som toegekende oppervlakten (per perceel)
Kadaster Verschil toegekende oppervlakte - panddeel grond (bij woningen)
Kadaster Verschil toegekende oppervlakte - panddeel grond (bij woningen) versie 2
Kadaster Verschil toegekende oppervlakte - panddelene grond (NW)
Kadaster WOZ-objecten zonder XY coordinaat
Kwijtschelding - inkomensondersteuning Ingelezen BSN - geen bijzonderheden
Kwijtschelding - inkomensondersteuning Ingelezen BSN - overzicht aanslagen vorig belastingjaar
Kwijtschelding - inkomensondersteuning Ingelezen BSN met Eigendom
Kwijtschelding - inkomensondersteuning Ingelezen BSN niet bekend in Gouw
Kwijtschelding - inkomensondersteuning Ingelezen BSN Zonder actuele relatie met WOZ-object
Kwijtschelding - inkomensondersteuning totaal overzicht Kwijtschelding
Managementrapportage Niet-woningen waar een of meer aanslagen ozb ontbreken (per belastingjaar)
Managementrapportage Nog niet beschikte woz-objecten per belastingjaar
Managementrapportage WOZ-objecten met geen enkele aanslag OZB (per belastingjaar)
Marktanalyse Actuele Eigenaar / Gebruiker van HWK panden tbv huurinlichtingenformulier
Marktanalyse Gemiddelde verkoopprijs (woningen) per maand
Marktanalyse Overzicht oude en nieuwe eigenaar
Marktanalyse Samenvatting geanalyseerde verkopen per half jaar
Marktanalyse Samenvatting gebruikte analysecodes per jaar
Overzicht bezwaar en beroep Aantal aanslagregels per heffingcode/heffingjaar
Overzicht bezwaar en beroep Aantal ingeboekte en afgehandelde bezwaarschriften vanaf jjjjmmddd
Overzicht bezwaar en beroep Afgehandelde heffing bezwaren
Overzicht bezwaar en beroep Afgehandelde WOZ bezwaren (alles)
Overzicht bezwaar en beroep Afgehandelde WOZbezwaren (alleen handwerk per belastingjaar)
Overzicht bezwaar en beroep Niet afgehandelde Bezwaarschriften per heffingcode / Heffingjaar
Overzicht bezwaar en beroep Openstaande heffing bezwaren
Overzicht bezwaar en beroep Openstaande pro forma's
Overzicht bezwaar en beroep Openstaande WOZ bezwaren (alleen handwerk)
Overzicht bezwaar en beroep Openstaande WOZ bezwaren (alles)
Overzicht bezwaar en beroep Overzicht gefiatteerde bezwaren
Overzicht bezwaar en beroep WOZ-waarde voor en na bezwaar per belastingjaar
Overzicht Inning Alle storno's
Overzicht Inning Detailgegevens batch tonen
Overzicht Inning Door overlijden beeindigde automatische incassos in het afgelopen jaar
Overzicht Inning Dubbele hoofdrekeningnummers
Overzicht Inning Financiele mutaties per prikdatum
Overzicht Inning Klaarstaande terugbetalingen
Overzicht Inning Lopende Aanmaningen
Overzicht Inning Meer dan 2 storno's in de laatste 190 dagen
Overzicht Inning Niet betaalde aanmaningskosten
Overzicht Inning Oninbaar
Overzicht Inning Openstaande posten als totaal per jaar
Overzicht Inning Openstaande posten getotaliseerd per jaar (niet gebruiken)
Overzicht Inning Openstaande posten in detail
Overzicht Inning Openstaande posten in detail (versie Harry M)
Overzicht Inning Openstaande posten in detail (versie kassiers)
Overzicht Inning Openstaande posten per jaar (niet gebruiken)
Overzicht Inning Overzicht betalingen
Overzicht Inning Overzicht Betalingsregelingen
Overzicht Inning Overzicht Dwangbevelen
Overzicht Inning Overzicht dwangbevelen met openstaande post > euro 5
Overzicht Inning Overzicht openstaande aanslagen kleiner dan euro 5
Overzicht Inning Overzicht Terugbetalingen
Overzicht Inning Overzicht terugbetalingen van euro 6
Overzicht Inning Overzicht uitstel van betalingen van openstaande posten
Overzicht Inning Raadplegen betalingen
Overzicht Inning Zoek subjectnummer obv naam
Overzicht StufTAX Stax
Overzicht Waarderingskamer Vraag 0: Aantal objecten in de gemeente (aantal) (prikdatum = dd vragenlijst)
Overzicht Waarderingskamer Vraag 0: Aantal objecten in de gemeente (lijst) (prikdatum = dd vragenlijst)
Overzicht Waarderingskamer Vraag 2e: Wat is het aantal objecten waarvan de geregistreerde grootte (inhoud/oppervlakte) in de genoemde periode(s) is gecontroleerd
Overzicht Waarderingskamer Vraag 2f: Wat is het aantal objecten waarvan de overige objectkenmerken in de genoemde periode(s) zijn gecontroleerd
Overzicht Waarderingskamer Vraag 3a: Tot en met welke maand zijn de verkooptransacties verwerkt
Overzicht Waarderingskamer Vraag 3b: Tot en met welke maand zijn de verkooptransacties geanalyseerd
Overzicht Waarderingskamer Vraag 3c i: aantal verkopen vanuit kadaster voor een in te geven jaar met verkoopprijs 
Overzicht Waarderingskamer Vraag 3c ii: aantal verkopen gekoppeld aan wozobjecten
Overzicht Waarderingskamer Vraag 3c iii: aantal verkopen gekoppeld aan een woning
Overzicht Waarderingskamer Vraag 3c iv: hoeveel gekoppelde transactie zijn vergeleken met de geldende woz-waarde
Overzicht Waarderingskamer Vraag 3c v: transacties woningen overeenkomstig de geldende woz-waarde
Overzicht Waarderingskamer Vraag 3c vi: aantal gecorrigeerde transacties
Overzicht Waarderingskamer Vraag 3c vii: transacties afwijkend, verschil moet nog worden verklaard
Overzicht Waarderingskamer Vraag 3c viii: transacties afwijkend, verschil kan niet worden verklaard
Overzicht Waarderingskamer Vraag 6a en 6b: aantal wel/niet verstuurde wozbeschikkingen WON/NW
Overzicht Waarderingskamer Vraag 6a en 6b: lijst nog niet beschikte niet woningen
Overzicht Waarderingskamer Vraag 6a en 6b: lijst nog niet beschikte woningen
Overzicht Waarderingskamer Vraag 6c: aantal verstuurde beschikkingen (enveloppen)
Overzicht Waarderingskamer Vraag 6d totaal woz-waarde van alle objecten in de gemeente per situatiedatum
Overzicht Waarderingskamer Vraag 7a i: ontvangen bezwaarschriften van WOZ-beschikkingen per belastingjaar
Overzicht Waarderingskamer Vraag 7a ii: afgehandelde bezwaarschriften WOZ-beschikkingen per belastingjaar
Overzicht Waarderingskamer Vraag 7b: aantal bezwaren op beschikking uitgesplitst naar objecten woning/niet-woning 
Overzicht Waarderingskamer Vraag 7c: voor hoeveel wozobjecten moet nog een bezwaar tegen beschikking worden afgehandeld
Overzicht Waarderingskamer Vraag 7e i: Voor hoeveel woz-objecten is inmiddels uitspraak gedaan
Overzicht Waarderingskamer Vraag 7e ii: Hoeveel uitspraak gedaan en beschikking gehandhaafd
Overzicht Waarderingskamer Vraag 7e iii: Hoeveel uitspraak gedaan en waarde verminderd
Overzicht Waarderingskamer Vraag 7e iv: Hoeveel uitspraak gedaan en vernietigd
Overzicht Waarderingskamer Vraag 7g: voor hoeveel wozobjecten loopt er nog een beroepsprocedure (woning/niet-woning
Overzicht Waarderingskamer Vraag 8 a i: datum aanlevering gegevens per 01-01 aan belastingdienst, waterschap, cbs
Overzicht Waarderingskamer 2007 Vraag 3-IIc: Wat is de gemiddelde waardestijging van niet woningen (2000-3000)
Overzicht Waarderingskamer 2007 Vraag 3-IId: Wat is de gemiddelde waardestijging van Agrarisch (3000)
Overzicht Waarderingskamer 2007 Vraag 3-IId: Wat is de gemiddelde waardestijging van Horeca (3000)
Overzicht Waarderingskamer 2007 Vraag 3-IId: Wat is de gemiddelde waardestijging van incourant
Overzicht Waarderingskamer 2007 Vraag 3-IId: Wat is de gemiddelde waardestijging van Kantoren (3000)
Overzicht Waarderingskamer 2007 Vraag 3-IId: Wat is de gemiddelde waardestijging van Overig courant (3000)
Overzicht Waarderingskamer 2007 Vraag 3-IId: Wat is de gemiddelde waardestijging van Winkels (3000)
Overzicht Waarderingskamer 2007 Vraag 3-1d: Wat is de gemiddelde waardestijging van woningen
Overzicht Waarderingskamer 2007 Vraag 4 a i: Ratio A voor alle woningen
Overzicht Waarderingskamer 2007 Vraag 4 a ii: Ratio B voor alle woningen
Overzicht Waarderingskamer 2007 Vraag 4 b: Ratio A per periode
Overzicht Waarderingskamer 2007 Vraag 4 c: Aantallen taxaties (antwoord b) 
Overzicht Waarderingskamer 2007 Vraag 4 c: Ratio A per categorie (antwoord a) > 30 SEC
Overzicht Waarderingskamer 2007 Vraag 4 d: Aantallen taxaties (niet woningen)
Overzichten heffen Aantal woz-objecten per tariefcode afvalstoffenheffing (stand per vandaag)
Overzichten heffen Aantal woz-objecten per tariefcode afvalstoffenheffing (stand per 1/1 heffingjaar)
Overzichten heffen Aantal woz-objecten per tariefcode rioolheffing (stand per vandaag)
Overzichten heffen Aantal woz-objecten per tariefcode rioolheffing (stand per 1/1 van heffingjaar)
Overzichten heffen Adressen van WOZ-objecten met grondslag AFval
Overzichten heffen Adressen van WOZ-objecten met heffingcode rioolheffing
Overzichten heffen Controle Afvalstoffenheffing zonder grondslagsoortcode (leeg = ok)
Overzichten heffen Controle Riool Woningen zonder grondslagsoortcode (leeg = ok)
Overzichten heffen Grondslag AFval / rioolG vangt aan na eerste gebruik (leeg = ok)
Overzichten heffen Leegstand over bepaalde periode (dd-mm-yyyy)
Overzichten heffen Niet WOningen met code RIOGW of OZBEW
Overzichten heffen Niet Woningen zonder code OZBEN of OZBEG
Overzichten heffen NIET-woningen zonder grondslag OZBG
Overzichten heffen Objecten met verchil in TYPE HEFFING tussencyclus en grondslag RIOOL
Overzichten heffen Objecten met verschil IN DATA tussen heffingscyclus en grondslag RIOOL
Overzichten heffen Objecten met verschil in DATA tussen type heffingcyclus en grondslag AFV
Overzichten heffen Objecten waar kilo's opgehaald worden maar geen heffingcyclus afval aan staat (leeg = goed)
Overzichten heffen Overzicht van objecten met verschil tussen WOZ-waarde en OZB-waarde
Overzichten heffen Rapportage alle verminderen maninfo (per jaar)
Overzichten heffen Rapportage automatisch verminderen detail (per run)
Overzichten heffen Rapportage automatisch verminderen maninfo (per run)
Overzichten heffen Resultaten Proef Automatisch verminderen met status = OK (verminderen)
Overzichten heffen Resultaten PROEFKOHIER - ALLEEN FOUTEN (per kohiernr)
Overzichten heffen Resultaten PROEFKOHIER (per kohiernr) (> 2 minuten)
Overzichten heffen Serie van volledigheid controles - lege lijst is goed
Overzichten heffen Woningen excl garages zonder actieve grondslag afvalstoffenheffing
Overzichten heffen Woningen zonder code RIOGW of OZBEW
Overzichten heffen WOZ-objecten met dubbele heffingscyclus OZBE
Overzichten heffen WOZ-objecten met dubbele heffingscyclus RIOG
Overzichten heffen WOZ-objecten mét grondslag afvalstoffenheffing maar zonder aanslag afv 2007
Overzichten heffen WOZ-objecten mét grondslag riool maar zonder aanslag riool (per jaar)
Overzichten heffen WOZ-objecten met ozbE actief in heffingcyclus maar zonder aanslag ozbE 2007
Overzichten heffen WOZ-objecten met ozbE actief in heffingcyclus maar zonder aanslag ozbG 2007
Overzichten heffen WOZ-objecten zonder actieve grondslag diftar
Overzichten heffen WOZ-objecten zonder actieve grondslag rioolheffing
Overzichten heffen WOZ-objecten zonder grondslag OZBE
Overzichten taxatiemodule Actieve WOZ-objecten zonder taxatiekaart in 2009-2010
Overzichten taxatiemodule Foto-export tbv wozportaal
Overzichten taxatiemodule Gebruikte onderdeelcodes in taxaties tijdvak 5 (>15 seconden)
Overzichten taxatiemodule Nog niet vastgestelde taxaties 2010
Overzichten taxatiemodule Objecten waarbij in tijdvak 5 een op te geven onderdeelcode voorkomt
Overzichten taxatiemodule objecten zonder bouwjaar in woz én taxatiekaart
Overzichten taxatiemodule Taxatiekaarten 2010 NW met waarde negatief of Leeg
Overzichten taxatiemodule Taxatiekaarten 2010 NW met waarde neg/nihil Per object
Overzichten taxatiemodule Taxatiekaarten 2010 WON met waarde negatief of leeg
Overzichten taxatiemodule Taxatiekaarten 2010 WON met waarde neg/nihil Per object
Overzichten taxatiemodule Uitlijsten oude waarden - nieuwe waarde
Overzichten taxatiemodule VGL WOZ-waarden met transacties vanaf 2004
Overzichten taxatiemodule waarde 2010 versus vastgestelde waarde 2009
Overzichten taxatiemodule Waardestijdingen WOZ 2008, 2009 en 2010
Overzichten taxatiemodule Waardestijging wpd oud -> nieuw met vraag- en verkoopprijzen
Overzichten WOZ Aantal objecten per type object
Overzichten WOZ Adressen per type object
Overzichten WOZ Beschikte objecten van Woningstichting Wold & Waard (per jaar)
Overzichten WOZ NOG geen foto van WOZ-object in GouwBelastingen
Overzichten WOZ Per 1/1/2009 te controleren objecten
Overzichten WOZ Standenregister WOZ (objecten eraf / erbij per tussen 2 data)
Overzichten WOZ StufCap Dubbele Objectnr
Overzichten WOZ STUFCAP Dubbele WOZOBJECTNR's t.b.v. aanmaken van STUFCAP bestand
Overzichten WOZ STUFCAP waardes per gebruikscodes
Overzichten WOZ SUFCAP WAARDES GETOTALISEERD PER SOORTOBJECTCODE INCL. GEBRUIKCODE
Overzichten WOZ uitlijsten codes 8150 OF LOS-object
Overzichten WOZ UITLIJSTEN OBJECTEN PER CODE GEBRUIK
Overzichten WOZ Waarde aandeel gebouwd <> woz-waarde tijdvak 4 en/of 5
Overzichten WOZ Waterschapsgebied bij straatnaam
Overzichten WOZ Waterschapsgebied per straat of dorp (inc huisnrs)
Overzichten WOZ woz en ozb waarden in 2007 - 2008 en 2009
Subjecten Alle actieve verblijfadressen van subjecten buiten de gemeente in NL
Subjecten Bedrijfsverzamelgebouwen
Subjecten Dubbele subjecten (BSN komt vaker voor)
Subjecten Leegstand akkoord ivm stopcode 'Te Koop'
Subjecten Leegstand na onderzoek akkoord - definitieve status
Subjecten Leegstand na onderzoek akkoord - tzt heronderzoeken
Subjecten Leegstand (op willekeurige datum)
Subjecten Leegstand (op 1/1 van heffingjaar)
Subjecten Leegstandlijst (actuele situatie)
Subjecten Loze subjecten in sjm_subject
Subjecten Maatschappelijke objecten zonder kvknummer enof rechtsvormcode
Subjecten Niet complete contactpersonen
Subjecten Objecten met gebruiker "in onderzoek"
Subjecten Objecten met 2 actieve eigenaren / gebruikers
Subjecten Objecten zonder actieve eigenaar
Subjecten Objecten zonder actuele gebruiker
Subjecten Subjecten met Briefadres = VOW
Subjecten Subjecten met BSN zonder geboortedatum (leeg = goed)
Subjecten Subjecten met geboortedatum zonder BSN
Subjecten Subjecten met verblijf buiten de gemeente zonder sofinummer /BSN
Subjecten Subjecten met verblijf in gemeente zonder sofinummer/BSN (LEEG=goed)
Subjecten Verblijfadressen waar meerder natuurlijke personen verblijven
Subjecten Verschillende eigenaar en gebruiker die wel op hetzelfde adres wonen (woningen, natuurlijke personen0
Subjecten Vervallen natuurlijke personen die in of na 2005 nog een belastingaanslag hebben gehad
Subjecten Vervallen Subjecten (natuurlijk én rechtspersoon)
Subjecten zowel verblijf als corresp adres = VOW én recente aanslag of open post